SK sk
Menu

Právne odmietnutie zodpovednosti

Autorské práva

Spoločnosť Horn Distribution vo svojich publikáciách nepoužíva žiadny materiál chránený autorskými právami, alebo ak to nie je možné, označuje obsah upozorneniami na autorské práva. Vlastníctvo všetkého obsahu vytvoreného spoločnosťou Horn Distribution je vyhradené. Kopírovanie alebo používanie materiálov, ako sú schémy, fotografie, zvuky alebo texty v elektronickej alebo tlačenej podobe, nie je povolené bez súhlasu autora.

Obsah

Spoločnosť Horn Distribution nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu prezentovaných informácií. Zodpovednosť spoločnosti Horn Distribution za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu spôsobené používaním alebo ktoré môžu súvisieť s používaním informácií alebo používaním nesprávnych alebo neúplných informácií je vylúčená. Prezentované informácie nie sú ponukou v zmysle miestnych právnych predpisov. Spoločnosť Horn Distribution si vyhradzuje právo zmeniť, dočasne zneprístupniť alebo odstrániť celý zverejnený obsah alebo jeho časť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy a presmerovanie

Spoločnosť Horn Distribution nezodpovedá za obsah iných webových stránok, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Horn Distribution a na ktoré môže táto webová stránka odkazovať - pokiaľ spoločnosť Horn Distribution nemá úplnú vedomosť o možnom nezákonnom obsahu týchto stránok a nie je schopná zabrániť návštevníkom v prehliadaní takýchto stránok. V prípade akejkoľvek škody v dôsledku použitia informácií tam uvedených môže byť zodpovedný len autor týchto stránok, nie osoba, ktorá na tieto stránky odkazuje. Okrem toho spoločnosť Horn Distribution nezodpovedá za obsah, ktorý zverejňujú používatelia diskusných fór, zoznamov hostí alebo poštových zoznamov dostupných na webovej stránke.

Zásady ochrany osobných údajov

Ak má používateľ možnosť zadať osobné alebo firemné údaje (e-mailovú adresu, meno, adresu), robí tak dobrovoľne. Využívanie dostupných služieb a platba za ne je povolená - a ak je to technicky možné - bez poskytnutia osobných údajov alebo s poskytnutím anonymizovaných údajov alebo použitím prezývok. Používanie zverejnených poštových adries, telefónnych čísel a e-mailových adries na marketingové účely nie je povolené. Osoby, ktoré tieto údaje použijú na rozosielanie nevyžiadanej pošty, budú zodpovedné v súlade s platnými právnymi predpismi.

Platnosť právnych vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti

Tieto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti sa považujú za súčasť online publikácie, na ktorú ste boli nasmerovaní. Ak časti alebo jednotlivé ustanovenia týchto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti nie sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo nie sú formálne správne, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.